Liga Kobiet Polskich 
 
 
 
 
 
Menu Serwisu
Administrator
Kliknij

 

Start arrow Statut LKP
Statut LKP Drukuj Email
Napisał: Jakub KoÅ‚odziejczyk   
06.06.2007.
Spis treści
Statut LKP
Rozdział II - CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
Rozdział III - ZŁONKINIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Rozdział IV - TRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASADY DZIAŁANIA
Rozdział V - WŁADZE KOŁA
Rozdział VI - WŁADZE ODDZIAŁU TERENOWEGO
Rozdział VII - WŁADZE NACZELNE LIGI
Rozdział VIII - MAJĄTEK LIGI
Rozdział IX - ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE LIGI

 

Wersję statutu do druku można pobrać stąd.

 

 

 

STATUT
LIGI KOBIET POLSKICHRozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
$ 1
Liga Kobiet Polskich, zwana dalej LIG, jest stowarzyszeniem zrzeszajÄ…cym kobiety bez wzglÄ™-
du na ich światopogląd, przekonania czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii
politycznych, koÅ›cioÅ‚ów lub zwiÄ…zków wyznaniowych, chcÄ…cych dziaÅ‚ać na rzecz kobiet i ich rodzin.
$ 2
Liga jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
$ 3
1. Terenem działalności Ligi jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz naczelnych Ligi jest miasto stołeczne Warszawa.
$ 4
1. Liga ma prawo tworzenia oddziaÅ‚ów terenowych oraz kóÅ‚ na zasadach okreÅ›lonych w dalszych
postanowieniach Statutu.
2. OddziaÅ‚y terenowe i KoÅ‚a bezpoÅ›rednio podlegajÄ…ce pod ZarzÄ…d GÅ‚ówny posiadajÄ… osobowość
prawną na warunkach określonych ustawą z dnia 07.04.1989r Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.
U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami).
$ 5
1. Liga używa pieczÄ™ci i odznak wg wzorów zatwierdzonych przez wÅ‚aÅ›ciwe organy administracji
państwowej.
2. ZarzÄ…d GÅ‚ówny, oddziaÅ‚y terenowe i koÅ‚a majÄ… prawo posiadania sztandaru.
$ 6
1. Liga opiera swoją działalność na pracy społecznej.
2. Do prowadzenia swojej dziaÅ‚alnoÅ›ci Liga może zatrudniać pracowników.
$ 7
Liga może należeć do krajowych zwiÄ…zków, stowarzyszeÅ„ oraz organizacji miÄ™dzynarodowych.Zmieniony ( 17.06.2007. )
 
 
 
Losowe zdjęcie
IMG_1614.JPG
 
 
 
© 2019 Liga Kobiet Polskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.