Liga Kobiet Polskich 
 
 
 
 
 
Menu Serwisu
Administrator
Kliknij

 

Start arrow Aktualności arrow Wszystko co najważniejsze o alimentach
Wszystko co najważniejsze o alimentach Drukuj Email
Napisał: Maria KoÅ‚odziejczyk   
29.01.2009.

Jeżeli chciaÅ‚abyÅ› dowiedzieć siÄ™ czegoÅ› wiÄ™cej na temat alimentów, to koniecznie przeczytaj ten artykuÅ‚!

ObowiÄ…zek alimentacyjny to rodzaj Å›wiadczenia, które polega na
 dostarczaniu Å›rodków utrzymania, jak również w miarÄ™ potrzeb, zapewnienie
 Å›rodków koniecznych w celu wychowania osoby uprawnionej do Å›wiadczeÅ„
 alimentacyjnych. Alimenty realizowane sÄ… najczęściej w postaci regularnego
 wypÅ‚acania osobie uprawnionej lub jej opiekunowi okreÅ›lonych kwot
 pieniężnych. Czasem, zależnie od okolicznoÅ›ci lub konkretnych potrzeb
 osoby uprawnionej, Å›wiadczenie alimentacyjne może polegać na dostarczaniu
 okreÅ›lonych Å›rodków w naturze, np. udostÄ™pnieniu mieszkania, udzieleniu
 lub zapewnieniu pomocy lekarskiej, osobistej pielÄ™gnacji podczas choroby.
 W przypadku, kiedy osobÄ… uprawnionÄ… jest maÅ‚oletni, obowiÄ…zek
 alimentacyjny realizujÄ… rodzice poprzez zapewnienie Å›rodków potrzebnych do
 utrzymania i wychowania. Najczęściej polega to na sprawowaniu osobistej
 opieki nad dzieckiem, udzielaniu mu pomocy w nauce, spÄ™dzaniu z nim czasu.

 Koszty dochodzenia alimentów
 PostÄ™powanie alimentacyjne stawia dochodzÄ…cego należnych mu roszczeÅ„ w
 uprzywilejowanej pozycji. Strona dochodzÄ…ca roszczeÅ„ alimentacyjnych nie
 ma obowiÄ…zku uiszczania kosztów sÄ…dowych na podstawie art. 96 § 1 pkt 1-2
 KSCU.

 Kosztów SÄ…dowych nie ponoszÄ… ponadto:
 - strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów;
 - strona dochodzÄ…ca ustalenia ojcostwa lub macierzyÅ„stwa oraz roszczeÅ„ z
 tym zwiÄ…zanych;
 - strona, która zostaÅ‚a zwolniona od kosztów sÄ…dowych przez sÄ…d - w
 zakresie przyznanego jej zwolnienia;
 - kurator wyznaczony przez sÄ…d orzekajÄ…cy lub sÄ…d opiekuÅ„czy dla danej
 sprawy.

 Zasady ogólne alimentacji:
 Zakres Å›wiadczeÅ„ alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb
 uprawnionego oraz od zarobkowych i majÄ…tkowych możliwoÅ›ci zobowiÄ…zanego.
 ObowiÄ…zek dostarczania Å›rodków utrzymania, a w miarÄ™ potrzeb również
 Å›rodków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeÅ„stwo.
 ObowiÄ…zek alimentacyjny obciąża zstÄ™pnych przed wstÄ™pnymi, a wstÄ™pnych
 przed rodzeÅ„stwem. Oznacza to, że obowiÄ…zek alimentacyjny powstaje
 dopiero, gdy nie ma osoby zobowiÄ…zanej w bliższej kolejnoÅ›ci, lub też nie
 może ona uczynić zadość swojemu obowiÄ…zkowi. Roszczenia o Å›wiadczenia
 alimentacyjne przedawniajÄ… siÄ™ po upÅ‚ywie trzech lat. W przypadku Å›mierci
 zobowiÄ…zanego do alimentów obowiÄ…zek alimentacyjny nie przechodzi na jego
 spadkobierców

 ZobowiÄ…zania alimentacyjne pomiÄ™dzy:
 1) rodzicem a dzieckiem: obowiÄ…zek alimentacyjny rodziców wobec dzieci
 powstaje w momencie narodzin dziecka. Wygasa dopiero, gdy dziecko siÄ™
 usamodzielni. Uzyskanie peÅ‚noletnoÅ›ci przez dziecko nie koÅ„czy tego
 obowiÄ…zku jeżeli dziecko kontynuuje naukÄ™, bÄ…dź nie jest w stanie utrzymać
 siÄ™ samodzielnie. ObowiÄ…zek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie
 wygaÅ›nie nigdy, jeżeli na skutek przyczyn od siebie niezależnych nie
 bÄ™dzie siÄ™ ono w stanie samodzielnie utrzymać.
 Podobnie bÄ™dzie w sytuacji w której dziecko może siÄ™ co prawda utrzymać,
 ale znajduje siÄ™ w niedostatku. Wykonanie obowiÄ…zku alimentacyjnego
 wzglÄ™dem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać siÄ™
 samodzielnie, może polegać także, w caÅ‚oÅ›ci lub w części, na osobistych
 staraniach o jego utrzymanie, wychowanie i zaspokojenie usprawiedliwionych
 potrzeb. Analogiczne zasady obowiÄ…zujÄ… pomiÄ™dzy osobami przysposobionymi a
 przysposabiajÄ…cymi ich.
 2) krewnymi innego stopnia, powinowatymi: obowiÄ…zek alimentacyjny może
 zaistnieć również pomiÄ™dzy:
 - małżonkami i byÅ‚ymi małżonkami
 - byÅ‚ymi małżonkami
 - rodzeÅ„stwem
 - dziećmi a ich rodzicami
 - osobami a ich dalszymi zstÄ™pnymi
 - osobami a ich dalszymi wstÄ™pnymi

 Wysokość alimentów
 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i OpiekuÅ„czy, jak również
 inne akty prawne nie okreÅ›lajÄ… jaka ma być wysokość zasÄ…dzanych alimentów.
 WskazujÄ… jedynie podstawy, na jakich wÅ‚aÅ›ciwy sÄ…d ma wydać orzeczenie o
 wysokoÅ›ci lub sposobie wykonywania Å›wiadczeÅ„ alimentacyjnych. W każdej
 sytuacji wysokość oraz sposób tych Å›wiadczeÅ„ sÄ… zindywidualizowane. Przede
 wszystkim brane sÄ… pod uwagÄ™ możliwoÅ›ci zarobkowe i majÄ…tkowe osoby
 zobowiÄ…zanej, jak również usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej.
 JeÅ›li Å›wiadczenie alimentacyjne należy siÄ™ dziecku, sÄ…d musi również wziąć
 pod uwagÄ™ osobiste dziaÅ‚ania rodzica zobowiÄ…zanego, jakie ten podejmuje w
 zakresie wychowania a także utrzymania dziecka.

 Dochodzenie alimentów
 Alimenty najczęściej dochodzone sÄ… na drodze sporu toczonego przed SÄ…dem.
 Jednakże zakres obowiÄ…zku alimentacyjnego można ustalić poprzez umowÄ™
 pozasÄ…dowÄ… zawartÄ… w formie pisemnej lub aktu notarialnego - bez udziaÅ‚u
 sÄ…du. Osoba dochodzÄ…ca alimentów przed sÄ…dem powinna zÅ‚ożyć pozew o ich
 zasÄ…dzenie w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich SÄ…du Rejonowego wÅ‚aÅ›ciwego ze
 wzglÄ™du na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów lub osoby
 pozwanej. O tym, do którego z sÄ…dów wÅ‚aÅ›ciwych zÅ‚ożyć wniosek decyduje
 powód lub jego przedstawiciel. W sprawie o zasÄ…dzenie alimentów osoby te
 sÄ… zwolnione z kosztów sÄ…dowych.
 W pozwie muszÄ… znaleźć siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce zaÅ‚Ä…czniki:
 -odpis pozwu (kopia pozwu dla strony przeciwnej - pozwanego) - po jednym
 dla każdej ze stron, która bierze udziaÅ‚ w sprawie;
 -odpis aktów stanu cywilnego (akt zawarcia małżeÅ„stwa, akt urodzin);
 -odpis poprzedniego wyroku w tej sprawie lub sprawach (jeżeli miaÅ‚a już
 miejsce).
 Oprócz tego powinny znaleźć siÄ™ dokumenty poÅ›wiadczajÄ…ce treść pozwu co
 do:
 -kosztów utrzymania i wychowania uprawnionego do alimentów;
 -wysokoÅ›ci opÅ‚at zwiÄ…zanych z edukacjÄ… uprawnionego do alimentów;
 -innych kosztów;
 -wysokoÅ›ci zarobków przedstawiciela ustawowego lub opiekuna osoby
 uprawnionej do alimentów;
 -możliwoÅ›ci majÄ…tkowych i zarobkowych zobowiÄ…zanego do Å›wiadczenia
 alimentów.

 Pozew wraz z niezbÄ™dnymi dokumentami może zostać wysÅ‚any do sÄ…du listem
 poleconym lub zÅ‚ożony w biurze podawczym wÅ‚aÅ›ciwego sÄ…du. Po otrzymaniu
 pozwu SÄ…d dorÄ™cza osobie pozwanej odpis pisma oraz zobowiÄ…zuje jÄ… do
 zÅ‚ożenia zaÅ›wiadczenia o wysokoÅ›ci dochodów. SÄ…d zawiadamia także strony o
 terminie i miejscu rozprawy. W okresie poprzedzajÄ…cym rozprawÄ™, pozwany
 może zÅ‚ożyć w sÄ…dzie odpowiednie pismo, w którym przedstawi swój stosunek
 do informacji zawartych w pozwie oraz dowody zaÅ›wiadczajÄ…ce o prawdziwoÅ›ci
 jego twierdzeÅ„. SÄ…d na wniosek strony powodowej może wydać postanowienie
 zabezpieczajÄ…ce roszczenie alimentacyjne, umożliwiajÄ…ce powodowi uzyskanie
 Å›wiadczenia w toku postÄ™powania.

 

Mgr Anna Kazana

Kancelaria Prawna Król i Partnerzy, ul.JaworzyÅ„ska 261, 59-220 Legnica

Zmieniony ( 29.01.2009. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
Losowe zdjęcie
IMG_1586.JPG
 
 
 
© 2019 Liga Kobiet Polskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.